Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt O škole Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
biochémia BOC
biológia BIO
cvičenia z anglického jazyka CAJ
cvičenia z dejepisu CDJ
cvičenia z chémie CVC
cvičenia z matematiky CVM
cvičenia z nemeckého jazyka CNJ
cvičenia z občianskej náuky COC
cvičenia z programovania CVP
cvičenia zo slovenského jazyka CSJ
cvičenie z chémie CCH
dejepis DEJ
dejepis v kocke DEQ
ekonomika EKE
etická výchova ETV
fyzika FYZ
fyzika v kocke FZQ
fyzikálne cvičenia FZV
fyzikálne cvičenia FZV
geografia GEG
geografia v kocke GEQ
chémia CHE
informatika INF
internet vecí IVI
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
laboratórne cvičenia z biológie LCB
laboratórne cvičenia z chémie LCC
literárny seminár LSE
matematika MAT
náboženská výchova NBV
nemecká gramatika NJG
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
pohybové hry PHR
praktické cvičenia z fyziky XCF
praktické cvičenia zo slovenského jazyka XSJ
právna a ekonomická náuka PQN
právna náuka PRN
programovanie PRO
projekty a prezentácie PJT
ruský jazyk RUJ
seminár z biológie SEB
seminár z dejepisu SED
seminár z fyziky SEF
seminár z geografie SEG
seminár z chémie SEC
seminár z informatiky SEN
seminár z matematiky SEM
seminár z občianskej náuky SEY
slovenský jazyk a literatúra SJL
spoločenskovedný seminár SPS
správanie SPR
telesná a športová výchova TSV
umenie a kultúra UKL

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.11.2018