Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt O škole Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov

Vitajte na stránkach našej školy

 

Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

Prevádzkovateľ – Gymnázium, so sídlom Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka, IČO: 00160849 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo-zvukových záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle, facebookovej stránke  prevádzkovateľa - Gymnázium budú uchované po dobu 3 rokov.

 

Zvonenia

1.         07:10 - 07:55

2.         08:00 - 08:45

3.         08:55 - 09:40

4.         10:00 - 10:45  

5.         10:50 - 11:35

6.         11:45 - 12:30

7.         13:00 - 13:45

 

Pražský úspech študentiek III. A triedy Gymnázia v Turzovke

 

2.- 4. 12. 2018 sa študentky Gymnázia v Turzovke z III. A triedy – Monika Kasáková, Miroslava Kubalová, Emma Paštrnáková a Simona Žembová zúčastnili XV. Pražskej medzinárodnej konferencie slovenských stredoškolákov v ČR a ich hostí pod záštitou veľvyslanca SR v ČR J. E. Petra Weissa. Konferenciu organizovalo Dokumentační a múzejní středisko Slováku v České republice. Súťažnou témou bola „Slovensko v Československu, česko-slovenské vzťahy. K 100. výročiu Československa.“ Naše študentky Monika KasákováMiroslava Kubalová si pripravili prácu s názvom Spievaj Slovenka, Slovák, v rámci ktorej odprezentovali slovenské ľudové piesne. Práca Emmy Paštrnákovej a Simony Žembovej 100 verzus 100 o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi skúmala vedomosti o tejto osobnosti medzi študentami gymnázia a ľuďmi v regióne Horných Kysúc. Do projektu sa zapojili študenti škôl z Bruntálu, Hraníc, Liberca, Tachova, Popradu, Turzovky a Žiliny. Obidve práce našich študentiek sa umiestnili na 2. mieste v dvoch rôznych kategóriách. Týmto by sme chceli úspešným študentkám poďakovať a zablahoželať.

 

 

 

 

            

Gymnazisti z Turzovky úspešní v celoslovenských súťažiach

V rámci predmetov občianska náuka a seminár z občianskej náuky sa dôraz kladie aj na problematiku, ktorá súvisí s historickým, ale i aktuálnym dianím v EÚ. Zapojili sme sa do celoslovenskej Súťaže o najlepšiu študentskú esej 2018, ktorej vyhlasovateľom bola  Nadácia Hannsa Seidela a Centrum pre európske a transatlantické vzťahy.

Juraj Šimčisko, IV.B sa umiestnil na 2.mieste s prácou na tému  Je „IN“ byť Európanom? V priestoroch Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, za prítomnosti regionálneho vedúceho Nadácie Hannsa Seidela, zástupcu nemeckého veľvyslanca, zástupkyne  vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR, riaditeľa Európskeho centra pre severoatlantické vzťahy si  prevzal diplom a vecné ceny.

V školskom roku 2018/2019 sme sa zapojili do celoslovenskej viackolovej súťaže Daj NATO! organizovanej Euroatlantickým centrom s finančnou podporou  NATO – Sekcie verejnej diplomacie. Súťaž pozostávala z troch kôl: vedomostný test, esej a simulované zasadnutie NATO.

V konkurencii 73 tímov z celého Slovenska sa žiaci v dvoch tímoch Samuel Skaličan (III.A), Beáta  Smažáková (III.A) a Anna Kolesárová (IV.A), Juraj Šimčisko (IV.B) stali úspešnými riešiteľmi. Na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici si vyrokovali stáž/exkurziu na Ministerstvo zahraničných vecí SR a do Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave.

Takmer uhádla percentuálny zisk hlasov  primátora Turzovky

Zdenka Gembiczka, žiačka štvrtého ročníka Gymnázia v Turzovke,  získala 2. miesto v celoslovenskej súťaži určenej pre žiakov maturitného ročníka pod názvom „Uhádni primátora mestá, v ktorom študuješ“.  Úlohou žiakov bolo tipnúť si víťaza  v meste, kde sídli ich škola a jeho percentuálny zisk. Účasťou v súťaži prejavili žiaci záujem o veci verejné. V stredu 21. 11. 2018 sa na pôde Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže spojené s  prezentáciou štúdia. Spomedzi 433 zúčastnených žiakov stredných škôl z celého Slovenska  ocenili 10 najlepších. Všetky ich tipy sa od reálneho výsledku líšili o menej ako jedno percento, čo je nepochybne obdivuhodné.

 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR odovzdala „Pamätný list sv. Gorazda“ Valérií Janešíkovej

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. pri príležitosti Dňa študentov ocenila  Valériu Janešíkovú, žiačku III.A triedy Gymnázia v Turzovke, „Pamätným listom sv. Gorazda“ za mimoriadne výsledky dosiahnuté v záujmovo – umeleckej oblasti, ktorými v celoštátnom i medzinárodnom meradle prispela nielen k rozvoju školstva Slovenskej republiky.

Kultúrne dedičstvo spája ľudí pomocou spoločnej histórie a hodnôt. Reprezentuje bohatstvo a rozmanitosť kultúrnych tradícií. Kultúrne dedičstvo však nie je len odkazom minulosti. Ukazuje nám aj cestu vpred a pomáha vytvárať budúcnosť. Valika je spoluautorkou práce SOČ, ktorej hlavným cieľom bolo dostať do povedomia mladých ľudí kysuckú ľudovú pieseň, a taktiež ich oboznámiť s ľudovými zvykmi a tradíciami.  Forma, ktorú zvolili, je netradičná a plne vyhovuje požiadavkám súčasných mladých ľudí, dokázala ich zaujať i motivovať. Na základe dotazníka, ktorý administrovali pred a po interaktívnom seminári,   môžeme konštatovať, že ich prezentácia v programe Prezi splnila účel, pre ktorý bola vytvorená. S témou kysucká ľudová pieseň priamo súvisia ďalšie, napr. jazykové dialekty Kysúc, ktoré stručne spracovali vo svojej práci a následne priblížili nielen žiakom gymnáziá, ale i ZŠ v regióne (spolu oslovili viac ako 200 žiakov). Zároveň pracovali i v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2017/2018, ktoré odporúčali za účelom posilňovania národnej hrdosti detí a mládeže, ochrany národného dedičstva a budovania národnej identity založenej aj na pozitívnom vzťahu ku kultúrnym hodnotám venovať danej problematike zvýšenú pozornosť a zaradiť súvisiace témy do vyučovacieho procesu. Valika a jej tím považovali za dôležité realizovať osvetovú činnosť nielen formou kultúrnych vystúpení, ale aj priamo v školách a tak zaujímavým spôsobom predávať nadobudnuté informácie širokej vrstve mladých ľudí.

Úspechy a ďalšie aktivity Valérie Janešíkovej zamerané na záujmovo – umeleckú oblasť:

  • SOČ: 1.miesto – okresné kolo (Krásno nad Kysucou, 22.3. 2018);
    1.miesto – krajské kolo (Kysucké Nové Mesto, 5.4. 2018);
    6.miesto – celoslovenské kolo (Žilina, 24. – 27.4. 2018) – pozvanie a účasť na celoštátnej prehliadke českej SOČ (Olomouc, 15 . -17.6. 2018).
  • Úspechy v recitačných súťažiach: 1. miesto v IV. kategórii, v próze – okresné kolo (12.03. 2018, Čadca); účasť na krajskom kole Vajanského Martin (03.05. 2018)
  • Detský a mládežnícky divadelný súbor Eva: bronzové pásmo – Turčianske javisko 2018, (21.04. 2018, Martin); 3.miesto Paláriková Raková 2018 (27.04. 2018)
  • Detský folklórny súbor Bukovinka: Stretnutie s piesňou – 1. miesto – krajské kolo (25.09. 2018, Zázrivá); Strieborné pásmo – celoslovenské kolo (13.11. 2016, Dolný Kubín); Podhoráčske slávnosti 42. ročník – účasť ako sólistka i členka skupiny; Jánošíkove dni v Terchovej – účasť ako členka skupiny (02. – 05.8. 2018); 10 rokov členka DFS Bukovinka
  • Divadlo poézie: 1. miesto – okresné kolo (Čadca, 10.03. 2017); 1.miesto – krajské kolo (Martin, 5.5. 2017); účasť na celoštátnom kole (Dolný Kubín, 20. – 24.6. 2018); 1.miesto – okresné kolo (Čadca, 15.3. 2018); 1. miesto – krajské kolo (Martin, 4.5. 2018); bronzové pásmo – celoštátne kolo (Dolný Kubín, 20. – 23.6. 2018)

 

Kultúrne dedičstvo formuje náš každodenný život. Valéria sa svojou prácou snaží motivovať mladých ľudí k tomu, aby sa nehanbili za svoju kultúrnu minulosť a neodsudzovali ju, ale naopak šírili a podávali ju ďalej z pokolenia na pokolenie, tak ako naši starí rodičia.

 

 

Samuel Skaličan po obhájení svojej práce „Ekologické odstránenie znečistenia ropou“ získal postup na ESI 2019, Abú Dhabí

V októbri sme sa zapojili do krajského kola 21. ročníka Festivalu vedy a techniky Amavet, ktorý organizuje AMAVET klub na Žilinskej univerzite. Festival vedy a techniky AMAVET je jedným z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, nad ktorým prevzala záštitu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Na súťažnej prehliadke výsledkov vedecko-výskumnej činnosti žiakov účastníci predstavovali svoje výskumy formou posterovej i elektronickej prezentácie. Náš žiak Samuel Skaličan (III.A tr.) prezentoval prácu "Ekologické odstránenie znečistenia ropou", v ktorej sa zaoberal biologickou metódou degradácie ropy. Pri biodegradácii nepoužil produkty ropy, ale surovú ropu z Korňanského ropného prameňa – prírodnej pamiatky CHKO Kysuce.  Jeho práca zaujala krajskú porotu natoľko, že ju posunuli na celoslovenské kolo, ktoré sa konalo v dňoch 8.-9.11.2018 v priestoroch INCHEBA EXPO Bratislava súčasne s Bibliotékou, Pedagogikou a Vedou netradične v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Po predošlých prezentáciách aj v anglickom jazyku vyberala komisia tie najlepšie práce (z 80 rôznych projektov rozdelených do 11 kategórií z celého Slovenska), ktoré boli ocenené postupom na medzinárodné kolá, a to na EXPO SCIENCE AMAVET v Pardubiciach, WETENSCHAPS EXPO SCIENCES 2019 v Bruseli, Vernadského národnú súťaž 2019 v Moskve, EUCYS 2019 v Sofii, MILSET EXPO SCIENCES International 2019 v Abú Dhabí, ale aj na INTEL ISEF 2019 v Phoenixe. Ďalšie práce mali možnosť získať cenu poroty, cenu dekana PriF UK, Cenu koučing od Andy Profantovej, Cenu verejnosti a iné.

Samuel Skaličan po obhájení svojej práce „Ekologické odstránenie znečistenia ropou“ získal postup na ESI 2019, Abú Dhabí, ktorej sa zúčastní spolu s ďalšími 4 súťažiacimi z celého Slovenska. MILSET Expo-Sciences International je najväčšou udalosťou pre mladých vedcov z celého sveta v SAE, ktorá sa bude konať v ADNEC-u. ESI sa bude konať v dňoch 22.-28.9.2019, pričom účastníkov bude viac ako 2500, a to zo 63 rôznych krajín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

photo

Pondelok 21. 1. 2019

Počet návštev: 4175013