Gymnázium
Kontakt O škole 2% dane Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov Psychologické poradenstvo a linky pomoci

Vitajte na stránkach našej školy

 

Informácia o počte žiakov, ktorí budú prijatí do prvého ročníka v školskom roku 2024/2025

Na základe vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 202/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl samosprávny kraj zverejňuje najvyšší počet žiakov pre každú strednú školu v členení na jednotlivé študijné odbory. Zriaďovateľ školy, Žilinský samosprávny kraj,

určil Gymnáziu v Turzovke na školský rok 2024/2025 počet žiakov 28

Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka, určilo PODMIENKY PRIJATIA A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre študijný odbor 7902 J gymnázium pre školský rok 2024/2025 v súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade.

Podmienky prijatia a kritériá prijímacieho konania pre študijný odbor 7902 J gymnázium pre školský rok 2024/2025 sú zverejnené na webovej stránke školy v sekcií Prijímacie konanie na odkaze https://gturzovka.edupage.org/text2/

 

Vianočná besiedka

    

Vianočné trhy

  

  

Deň otvorených dverí

Prezentácie Gymnázia v Turzovke, ktorá  sa uskutočnila  12. decembra 2023, sa zúčastnilo 35 žiakov základných škôl.

  

 

 

Francúzsko - Normandia

V dňoch 17. 11. 2023 – 23. 11. 2023 sa uskutočnila exkurzia našich študentov do Francúzska, konkrétne sme navštívili oblasť Normandia, kde sme navštívili mestá Remeš, Ruen, Caen, alabastrové pobrežie v Étretat a ostrov Le Mont Saint Michel. Následne sme sa presunuli do Paríža, kde sme si pozreli časť Montmartre, modernú štvrť La Defánce, zámok a záhrady vo Versailles a deň sme ukončili večernou plavbou po Seine. Posledný deň sme strávili v Disneylande.

  

Imatrikulácie

Dňa 16. 11. 2023 sa na našej škole konali imatrikulácie v téme nemocnica. Tretiaci alias lekári privítali prvákov do študentského cechu rôznymi zaujímavými úlohami, ktoré si prváci užili a zvládli ich s ľahkosťou. Imatrikulácie sme ukončili balónovým valčíkom a spevom študentskej hymny.

 

Zahraničná politika SR a aktuálne dianie

Dňa 15. 11. 2023 sa na našom gymnáziu konala v rámci spolupráce s univerzitami prednáška na tému Zahraničná politika SR a aktuálne dianie. Prednášať prišiel našim maturantom geografie absolvent Gymnázia v Turzovke pán Mgr. Róbert Vancel, PhD., odborný asistent Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie, Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

  
 

Pražská medzinárodná konferencia slovenských a českých stredoškolákov

Dňa 10. 11. 2023 sa žiačky III.A triedy zúčastnili Pražskej medzinárodnej konferencie slovenských a českých stredoškolákov v Prahe organizovanej Dokumentačnym a muzejným strediskom slovenskej menšiny v Českej republike. Ďakujeme dievčatám za reprezentáciu nášho gymnázia.

 

iBobor

V dňoch 7. a 9. novembra 2023 sa naša škola zapojila do online informatickej súťaže iBOBOR. Súťažili sme v kategóriách Junior - 47 žiakov a Senior - 21 žiakov. Úspešní riešitelia boli 4. 

 

Burza práce a informácií

Dňa 7. 11. 2023 sme našu školu prezentovali na Burze práce a informácií v Čadci.

 

HALLOWEENSKA PÁRTY

Dňa 27.10.2023 sa v našej škole konala žiačka HALLOWEENSKA PÁRTY. Okrem tanečnej zábavy organizátori zabezpečili občerstvenie a pripravili tombolu a tiež súťaž o najlepšiu masku.

 

Video prezentácia školy 2023

Informácia o počte žiakov, ktorí budú prijatí do prvého ročníka v školskom roku 2024/2025

Na základe vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 202/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl samosprávny kraj zverejňuje najvyšší počet žiakov pre každú strednú školu v členení na jednotlivé študijné odbory. Zriaďovateľ školy, Žilinský samosprávny kraj,

určil Gymnáziu v Turzovke na školský rok 2024/2025 počet žiakov 28.

Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka, určilo PODMIENKY PRIJATIA A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre študijný odbor 7902 J gymnázium pre školský rok 2024/2025 v súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade.

Podmienky prijatia a kritériá prijímacieho konania pre študijný odbor 7902 J gymnázium pre školský rok 2024/2025 sú zverejnené na webovej stránke školy v sekcií Prijímacie konanie na odkaze https://gturzovka.edupage.org/text2/

 

Preventívny program EFEKTÍVNE UČENIE PRE STREDNÉ ŠKOLY

Dňa 13. 10. 2023 bol v triednom kolektíve prvákov realizovaný preventívny program EFEKTÍVNE UČENIE PRE STREDNÉ ŠKOLY, ktorý bol zameraný na rozvoj a osvojenie si efektívnych učebných metód.

  

Kysucké športové dní SŠ 2023

Dňa 12.10.2023 sa vybraní žiaci II.A triedy zúčastnili volejbalového turnaja v Čadci v rámci Kysuckých športových dní SŠ 2023 organizovaných Olympijským klubom Kysuce, kde obsadili krásne 3. miesto.

 

 

 

Gaudeamus - Akadémia Bratislava 2023

Naši štvrtáci sa 11. 10. 2023  zúčastnili XXVI. ročníka Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus - Akadémia Bratislava  na výstavisku Incheba Expo. 

 

 

Dni nezábudiek 2023

Dňa 04.10.2023 v našej škole i v meste Turzovka organizovali naši študenti z II.A triedy v spolupráci s Ligou za duševné zdravie celoslovenskú zbierku Dni nezábudiek 2023. Za podporu tejto aktivity všetkým ďakujeme.

  

 

Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj

Dňa 4. októbra 2023 žiaci prvého ročníka absolvovali Psychosociálny výcvik v spolupráci s CPP v Čadci.

  

 

Prevencia domáceho násilia

26.09.2023 sa v rámci globálneho vzdelávania žiaci I.A zúčastnili besedy so sociálnou pracovníčkou Poradenského centra Náruč, Čadca. 

  

 

Biela pastelka

22. september 2023 bol hlavným dňom verejnej zbierky Biela pastelka. Do celoslovenskej zbierky na podporu nevidiacich a slabozrakých sa zapojili naši žiaci nielen formou finančných príspevkov, ale aj dobrovoľníckou činnosťou.

 

 

Účelové cvičenie

Žiaci nášho gymnázia, I. A  a II. A triedy v rámci účelového cvičenia, 11. 09. 2023 navštívili Chodník Jozefa Kronera v  Staškove. 

 

 

Spomienky na leto

Študenti gymnázia si v piatok 8. 9. 2023 zaspomínali na leto. Žiaci II.A pripravili osviežujúce nealkoholické nápoje s nádychom leta a k tomu chutné dezerty. Výťažok z akcie venovali na charitatívne účely.

 

 

 

 

 

 

Informácie pre stravníkov

 

S účinnosťou od 01. 03. 2023 sa upravujú poplatky za stravovanie pre žiakov a cudzích stravníkov v školskej jedálni pri Gymnáziu v Turzovke.

Žiaci: 3,00 € z toho 2,10 € potraviny+ 0,90 € réžia

Cudzí stravníci: 4,00 € z toho 2,40 € potraviny+ 1,60 € réžia

Môžete využiť aj možnosť odobratia obedov Vami určených dní.

Jedálny  lístok býva zverejnený na internete  https://gturzovka.edupage.org/menu/ 

Odhlasovať  a prihlasovať sa je možné osobne  1 pracovný deň vopred do 12:00 hod. v kancelárii č. dverí 5 alebo telefonicky na tel. č. 0905672313 u vedúcej ŠJ.

 

Video prezentácia školy

Vianočné trhy

21. 12. 2022 sa konali na našej škole vianočné trhy, ktoré organizoval školský parlament v spolupráci s maturantami. Výťažok z predaja vianočných pochutín putoval na dobrú vec.

    

 

Deň otvorených dverí

Naša škola 8. decembra 2022 privítala žiakov deviateho ročníka z okolitých základných škôl spolu s ich rodičmi. Prišli žiaci z Turzovky, Olešnej, Vysokej, Podvysokej, Korne, Klokočova, Staškova, Rakovej a Čadce.

Po príhovore riaditeľky školy Mgr. Evy Lejtrichovej a predstavení školy formou prezentácie a videa nasledovala aktivita Prvák, nájdi si deviataka zo svojej základnej školy a porozprávaj sa s ním. Potom žiaci pokračovali prehliadkou učební, telocvične a posilňovne. Sprevádzali ich naši štvrtáci.

V učebni biológie si žiaci mohli pozrieť mikroskopické preparáty rastlinných i živočíšnych mikroorganizmov, vyskúšať si prípravu natívneho preparátu i súťažnú aktivitu zameranú na lokalizáciu orgánov v tele človeka.

V učebni chémie žiaci videli izoláciu aminokyselín z bielkovín, denaturáciu bielkovín i dôkaz vodíka. Mali možnosť zostaviť aparatúru filtrácie.

V jazykovej učebni sa hralo v ruskom jazyku bábkové predstavenie Popoluška v podaní žiakov štvrtého ročníka, ktorí si vlastnoručne vyrobili bábky a zároveň každá scénka bola doplnená video-prezentáciou. Diváci svojím potleskom ocenili výkon hercov a vytvorili príjemnú atmosféru. Na záver štvrtáci zaspievali obľúbenú pieseň Milión červených ruží, ktorá svojou melódiou zaujala aj účastníkov podujatia.   

Jedáleň sa stala miestom ochutnávania typických národných jedál. V rámci anglickéhojazyka žiačky III.A triedy pripravili apple pie, cookies a breakfast tea. Z kuchyne nemecky hovoriacich krajín mali deviataci možnosť ochutnať nátierku erdäpfelkas, ktorá sa pripravuje z varených zemiakov. Ruštinári pripravili pre deviatakov ruskú národnú polievku boršč, na ktorom si všetci pochutnali. Veríme, že sa deviatakom v našej škole páčilo. 

Ďakujeme za účasť a tešíme sa na stretnutie v septembri.

  

 

  

 

 

 

Mikuláš 

Turzovské Gymnázium Mikuláša privítalo,
aby sa dobré deti odmenilo a zlé potrestalo.
Jeho čertov a anjelov z II. A sa neradno utíšiť dalo,
lebo sa tešili z úloh, ktoré študentské obecenstvo splniť malo. 

 

 

 

 

 

Europský týždeň športu 2022

Športový deň v našej škole

 

Pri príležitosti osláv Európskeho týždňa športu pozvala naša škola družstvá základných škôl okresu Čadca na nultý ročník volejbalového turnaja dievčat a futsalového turnaja chlapcov, ktorý sa uskutočnil dňa 27. septembra 2022.

Turnaja sa zúčastnilo 9 škôl, čím odštartovali podujatie, ktoré sa zaradilo k obľubeným športovým aktivitám. Športový deň otvoril hosť Mgr. Tomáš Urbaník z Olympijského výboru Kysuce a vyzdvihol význam športu pre mladú generáciu. Po zaznení olympijskej hymny hlavní rozhodcovia Mgr. Štefan Malík a Mgr. Pavol Škorník oboznámili športovcov s pravidlami súťaží v zmysle Slovenskej volejbalovej a futsalovej federácie.

Výsledky súťaží:

Volejbal dievčat

1. miesto ZŠ Milana Mravca Raková

2.  miesto Gymnázium Turzovka

3.  miesto ZŠ Turzovka

Futsal chlapcov

1.  miesto ZŠ Milana Mravca Raková

2.  miesto ZŠ Staškov

3.  miesto ZŠ Makov

Riaditeľstvám základných škôl ďakujeme za účasť žiakov a pedagógov na turnaji a  veríme,  že si odniesli pekný športový zážitok.

 

 

 

Video športový deň

 


jedálne.

 

 

 

 

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

 

 

Maturitný večierok


Piatok 20.5.2022 bol výnimočným dňom pre našich maturantov. Dopoludnia sa slávnostne rozlúčili s mladšími študentmi našej školy a vystavili maturitné tablo.
Vo večerných hodinách sa v tento deň uskutočnil ich maturitný večierok v reštaurácii Chalupár vo Vysokej nad Kysucou, kde im triedna učiteľka Mgr. Katarína Chnapková slávnostne odovzdala šerpy MATURANT 2022. Celý večer sa niesol v duchu dobrej nálady a hudby, chvíle slávnostné sa striedali s chvíľami zábavy a veselosti, a tak sa tento večer stal nezabudnuteľnou spomienkou našich maturantov na stredoškolské časy.

 

    
 

 

Prváci na školskom výlete v Bratislave

V dňoch 22.- 23.6.2022 sa žiaci I.A zúčastnili školského poznávacieho výletu v Bratislave. 
Navštívili rôzne športové a  kultúrno-historické zaujímavosti. V pamäti im ostávajú krásne zážitky a nezabudnuteľné chvíle strávené v triednom kolektíve. Daný výlet zaradili medzi top akcie na našej škole. 
Počas týchto dvoch dni  tiež  lámali rekordy v počte krokov. Zvládli to a už sa tešia na ďalší školský výlet 😊 

 

  

    

 

Pútnické miesta

V rámci vyučovania náboženskej výchovy študenti prvého a druhého ročníka s učiteľmi navštívili v pondelok 6. 6. 2022 dve významné  pútnické miesta na Slovensku: Národnú baziliku Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne a najstaršie mariánske pútnické miesto v Marianke.

           

Tretiaci za zážitkami v oblasti Pienin


V dňoch 6. - 8. 6. 2022 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia v oblasti Pienin. Cieľom kurzu bolo rozvíjať branno-športové, ekologické vedomosti a návyky žiakov, formovať ich vlastenecké povedomie. Precvičili si učivo z oblasti topografie, zdravotnej prípravy, civilnej ochrany. Absolvovali pohyb a pobyt v Pieninskom národnom parku. Upevnili si  psychickú a fyzickú odolnosť v modelových situáciách. Aplikovali vedomosti a zručnosti získané z hodín geografie v praxi.
Svoj pobyt obohatili i o množstvo zážitkov a nezabudnuteľných chvíľ. Ako povedali: „nenudili sme sa, tri dni bolo málo, zvládli by sme aj celý týždeň, super akcia“ 😊 

 

    


 

Rozlúčka so štvrtákmi

Dňa 20. 5. 2022 sa po troch rokoch pandémie uskutočnila na pôde našej školy rozlúčka so štvrtákmi. Žiaci tretieho ročníka pre maturantov pripravili bohatý program, pri ktorom si pospomínali na svoje štyri roky štúdia na našom gymnáziu a zároveň hravou formou overili aj ich vedomosti, ktoré si so sebou do sveta dospelých odnášajú. Veríme, že na chvíle strávené na strednej škole budete vždy len s láskou spomínať a prajeme Vám veľa úspechov v ďalšej etape Vášho života!

  

   

 

Oznámenie o zvýšení stravného 

 

S účinnosťou od 01. 05. 2022 sa upravujú poplatky za stravovanie pre žiakov a cudzích stravníkov v školskej jedálni pri Gymnáziu v Turzovke.

Žiaci: 1,71 €, 1,41 € potraviny+ 0,30 € réžia

Cudzí stravníci: 2,71 €, 1,41 € potraviny+ 1,30 € réžia

Môžete využiť aj možnosť odobratia obedov Vami určených dní.

Prihlasovať a  odhlasovať  sa môžete na tel. čísle 0905/672 313 alebo priamo u vedúcej ŠJ.

Jedálny  lístok býva zverejnený na internete  https://gturzovka.edupage.org/menu/ 

V Turzovke dňa 25. 04. 2022

Andrea Gajdičiarová

vedúca ŠJ

 

 

Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

Prevádzkovateľ – Gymnázium, so sídlom Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka, IČO: 00160849 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo-zvukových záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle, facebookovej stránke  prevádzkovateľa - Gymnázium budú uchované po dobu 3 rokov.

 

Zvonenia

1.         07:10 - 07:55

2.         08:00 - 08:45

3.         08:55 - 09:40

4.         10:00 - 10:45  

5.         10:50 - 11:35

6.         11:45 - 12:30

7.         13:00 - 13:45

8.         13:50 - 14:35

 

https://www.youtube.com/watch?v=msaewPlkOT4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet do Vysokých Tatier

 

28. 06. 2021 sa žiaci II.A tr. vybrali na školský výlet do Vysokých Tatier, realizovaný s dôrazom na ochranársky a ekologický aspekt. Výstupová trasa: Biela voda – Rázcestie nad Matliarmi – Rázcestie Šalviový prameň – Chata pri Zelenom plese (1 550 m n. m.) – Veľké Biele pleso - Rázcestie nad Matliarmi - Biela voda. 16,5km za 6,5h aj s prestávkami, stúpanie +805 m 😊.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školské majstrovstvá okresu Čadca a KNM ZŠ a SŠ 2019

Výsledky
Fotografie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

photo

Streda 29. 5. 2024

Počet návštev: 6044080