Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt 2% dane O škole Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov

Vitajte na stránkach našej školy

Celoškolská dovolenka od 26.7.2021 do 6.8.2021

 

 

 

Výlet do Vysokých Tatier

 

28. 06. 2021 sa žiaci II.A tr. vybrali na školský výlet do Vysokých Tatier, realizovaný s dôrazom na ochranársky a ekologický aspekt. Výstupová trasa: Biela voda – Rázcestie nad Matliarmi – Rázcestie Šalviový prameň – Chata pri Zelenom plese (1 550 m n. m.) – Veľké Biele pleso - Rázcestie nad Matliarmi - Biela voda. 16,5km za 6,5h aj s prestávkami, stúpanie +805 m 😊.

 

 

 

 

 

Vyslovujeme vďaku za sponzorský dar pani riaditeľke Mgr. Jane Kupšovej, ktorá nám poskytla sponzorský dar na účel skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu.

riaditeľka školy, Mgr. Eva Lejtrichová

 

 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

 

Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_dietata_ziaka_o_bezinfekcnosti_(17._5._2021).docx

Vyhlasenie_zamestnanca_o_bezinfekcnosti_(17._5._2021).docx

Manuál pre stredné školy (akt. 27. 05. 2021)

 

 

 

 

 

Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_ziaka_o_bezinfekcnosti.pdf

Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_ziaka_o_bezinfekcnosti.docx

Vyhlasenie_plnoleteho_ziaka_o_bezinfekcnosti.pdf

Vyhlasenie_plnoleteho_ziaka_o_bezinfekcnosti.docx

Vyhlasenie_zamestnanca_o_bezinfekcnosti.pdf

Vyhlasenie_zamestnanca_o_bezinfekcnosti.docx

 

Infografiky – covid školský automat po stupňoch

Infografiky – covid podmienky vstupu

Návrat do škôl s účinnosťou od 10. 05. 2021

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 19. 04. 2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 132/2021

 

 

Oznam

Školská jedáleň pri Gymnáziu v Turzovke ponúka možnosť stravovania cudzích stravníkov od 11.  januára t.j. pondelok počas pracovných dní.

Obed si môžete prevziať v jednorazových obalov v čase od 11 hod. – 12 hod. priamo z výdajného okienka.

Môžete využiť aj možnosť odobratia obedov Vami určených dní.

Prihlasovať a  odhlasovať  sa môžete na tel. čísle 0905/672 313 alebo od pondelka priamo u vedúcej ŠJ.

Jedálny  lístok býva zverejnení na internete  https://gturzovka.edupage.org/menu/ 

 

 

Uznesenie_vlady_SR_.pdf

Vestnik_vlady_SR.pdf

Rozhodnutie__MSVVaS_SR.pdf

Manual_COVID_pre_stredne_skoly.pdf

Zakaz_vstupu_do_budovy.docx

Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_a_suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.docx

 

 

Oznam

Telekom končí poskytovanie služieb elektonickej schránky (email) k 30. 11. 2020, z uvedeného dôvodu Vám dávame na vedomie novú školskú emailovú adresu: riaditel@gymturzovka.sk

Pôvodná e-mailová adresa gymtu@stonline.sk bude dňom 15. 11. 2020 zrušená.

 

prikaz_predsednicky_ZSK_c_21_2020.pdf

Zasady_distancneho_vzdelavania_v_1._polroku_skolskeho_roka_2020_2021.pdf

 

Oznam zákonným zástupcom

a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente nižšie. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní na vchodových dverách a/alebo webovskom portáli školy. 

Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

Zákonný zástupca (plnoletý žiak) predkladá čestné prehlásenie (príloha) po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_alebo_plnoleteho_ziaka_o_bezinfekcnosti.pdf

Pokyny_k_prevadzke_skoly_a_skolskej_jedalne_v_case_epidemiologicky_zavaznej_situacie_GYMTKA.pdf

 

 

Školská jedáleň je v prevádzke od 03. 09. 2020

Zapisny_listok_stravnika_-_ziaci.pdf

Zapisny_listok_stravnika__-_cudzi_stravnici.pdf

Oznámenie o zvýšení stravného a čase výdaja obeda v školskej jedálni

S účinnosťou od 01.09.2020 sa upravujú poplatky za stravovanie pre cudzích stravníkov v školskej jedálni pri Gymnáziu v Turzovke.

Cudzí stravníci: 2,72 €, 1,33 € potraviny+ 1,11 € réžia+ 0,28 € jednorazový obal na hlavné jedlo, polievku a nápoj

Obed sa bude vydávať od 11:00 do 11:30 hod.

V Turzovke dňa 26. 08. 2020

Andrea Gajdičiarová

vedúca ŠJ

 

 

Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

Prevádzkovateľ – Gymnázium, so sídlom Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka, IČO: 00160849 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo-zvukových záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle, facebookovej stránke  prevádzkovateľa - Gymnázium budú uchované po dobu 3 rokov.

 

Zvonenia

1.         07:10 - 07:55

2.         08:00 - 08:45

3.         08:55 - 09:40

4.         10:00 - 10:45  

5.         10:50 - 11:35

6.         11:45 - 12:30

7.         13:00 - 13:45

 

 

 

 

Školské majstrovstvá okresu Čadca a KNM ZŠ a SŠ 2019

Výsledky
Fotografie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

photo

Utorok 3. 8. 2021

Počet návštev: 5307751