Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt O škole Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov

Vitajte na stránkach našej školy

 

Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

Prevádzkovateľ – Gymnázium, so sídlom Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka, IČO: 00160849 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo-zvukových záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle, facebookovej stránke  prevádzkovateľa - Gymnázium budú uchované po dobu 3 rokov.

 

Zvonenia

1.         07:10 - 07:55

2.         08:00 - 08:45

3.         08:55 - 09:40

4.         10:00 - 10:45  

5.         10:50 - 11:35

6.         11:45 - 12:30

7.         13:00 - 13:45

 

Dotazník spokojnosti Gymnázium Turzovka

Dotazník spokojnosti Školská jedáleň pri Gymnáziu Turzovka

 

 

Čarovné Kysuce - online listovač knihy

Školské majstrovstvá okresu Čadca a KNM ZŠ a SŠ 2019
Výsledky
Fotografie

 

 

Ďalšia úspešná reprezentácia našich žiakov

 

Na hodinách občianskej náuky a seminári z občianskej náuky sa dôraz kladie aj témy z oblasti ľudských práv. Každoročne sa na našej škole organizuje školské kolo Olympiády ľudských práv. Je to unikátna súťaž pre študentov stredných škôl v oblasti presadzovania ľudských práv a budovania právneho vedomia.V tomto roku sa na 1.mieste umiestnil Juraj Šimčisko, IV.B, na 2.mieste Tamara Rejdová, III.A a na 3.mieste Margaréta Mikušová, II.A.

Juraj Šimčisko, IV.B postúpil na krajské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnil dňa 7. 2. 2019. Súťaž mala dve časti: písomnú, v ktorej písal vedomostný test a ústnu, v ktorej obhahojoval vybranú tézu pred krajskou porotou danej olympiády. V konkurencii vyše 40-tich škôl z celého Žilinského kraja sa umiestnil na 3.mieste a postúpil do celoštátneho kola.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a želáme ďalšie úspechy.

Na hodinách občianskej náuky sa žiaci učia veľa aktuálnych informácií o fungovaní a riadení štátu, vrátane činnosti  NR SR.  Vedomosti z tejto oblasti využili, keď sa zapojili do celoslovenskej súťaže „Simulované rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky“.

Naši žiaci postúpili do semifinálového kola, ktorého sa zúčastnili vo februári 2019 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Súťaž prebiehala v dvoch fázach. Najprv prerokovávali návrhy zákonov vo výboroch:

MarcusPištek - Výbor pre Životné prostredie

Richard Mekiňa - Ústavnoprávny výbor 

Erika Dodulíková - Výbor pre Vzdelávanie 

Juraj Šimčisko  - Výbor pre Financie a rozpočet 

a potom pokračovali v plenárnom zasadaní.

Podarilo sa im postúpiť do veľkého finále, ktoré sa už bude realizovať na pôde NR SR.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a želáme ďalšie úspechy.

Pražský úspech študentiek III. A triedy Gymnázia v Turzovke

 

2.- 4. 12. 2018 sa študentky Gymnázia v Turzovke z III. A triedy – Monika Kasáková, Miroslava Kubalová, Emma Paštrnáková a Simona Žembová zúčastnili XV. Pražskej medzinárodnej konferencie slovenských stredoškolákov v ČR a ich hostí pod záštitou veľvyslanca SR v ČR J. E. Petra Weissa. Konferenciu organizovalo Dokumentační a múzejní středisko Slováku v České republice. Súťažnou témou bola „Slovensko v Československu, česko-slovenské vzťahy. K 100. výročiu Československa.“ Naše študentky Monika KasákováMiroslava Kubalová si pripravili prácu s názvom Spievaj Slovenka, Slovák, v rámci ktorej odprezentovali slovenské ľudové piesne. Práca Emmy Paštrnákovej a Simony Žembovej 100 verzus 100 o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi skúmala vedomosti o tejto osobnosti medzi študentami gymnázia a ľuďmi v regióne Horných Kysúc. Do projektu sa zapojili študenti škôl z Bruntálu, Hraníc, Liberca, Tachova, Popradu, Turzovky a Žiliny. Obidve práce našich študentiek sa umiestnili na 2. mieste v dvoch rôznych kategóriách. Týmto by sme chceli úspešným študentkám poďakovať a zablahoželať.

 

 

 

 

            

Gymnazisti z Turzovky úspešní v celoslovenských súťažiach

V rámci predmetov občianska náuka a seminár z občianskej náuky sa dôraz kladie aj na problematiku, ktorá súvisí s historickým, ale i aktuálnym dianím v EÚ. Zapojili sme sa do celoslovenskej Súťaže o najlepšiu študentskú esej 2018, ktorej vyhlasovateľom bola  Nadácia Hannsa Seidela a Centrum pre európske a transatlantické vzťahy.

Juraj Šimčisko, IV.B sa umiestnil na 2.mieste s prácou na tému  Je „IN“ byť Európanom? V priestoroch Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, za prítomnosti regionálneho vedúceho Nadácie Hannsa Seidela, zástupcu nemeckého veľvyslanca, zástupkyne  vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR, riaditeľa Európskeho centra pre severoatlantické vzťahy si  prevzal diplom a vecné ceny.

V školskom roku 2018/2019 sme sa zapojili do celoslovenskej viackolovej súťaže Daj NATO! organizovanej Euroatlantickým centrom s finančnou podporou  NATO – Sekcie verejnej diplomacie. Súťaž pozostávala z troch kôl: vedomostný test, esej a simulované zasadnutie NATO.

V konkurencii 73 tímov z celého Slovenska sa žiaci v dvoch tímoch Samuel Skaličan (III.A), Beáta  Smažáková (III.A) a Anna Kolesárová (IV.A), Juraj Šimčisko (IV.B) stali úspešnými riešiteľmi. Na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici si vyrokovali stáž/exkurziu na Ministerstvo zahraničných vecí SR a do Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave.

Takmer uhádla percentuálny zisk hlasov  primátora Turzovky

Zdenka Gembiczka, žiačka štvrtého ročníka Gymnázia v Turzovke,  získala 2. miesto v celoslovenskej súťaži určenej pre žiakov maturitného ročníka pod názvom „Uhádni primátora mestá, v ktorom študuješ“.  Úlohou žiakov bolo tipnúť si víťaza  v meste, kde sídli ich škola a jeho percentuálny zisk. Účasťou v súťaži prejavili žiaci záujem o veci verejné. V stredu 21. 11. 2018 sa na pôde Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže spojené s  prezentáciou štúdia. Spomedzi 433 zúčastnených žiakov stredných škôl z celého Slovenska  ocenili 10 najlepších. Všetky ich tipy sa od reálneho výsledku líšili o menej ako jedno percento, čo je nepochybne obdivuhodné.

 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR odovzdala „Pamätný list sv. Gorazda“ Valérií Janešíkovej

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. pri príležitosti Dňa študentov ocenila  Valériu Janešíkovú, žiačku III.A triedy Gymnázia v Turzovke, „Pamätným listom sv. Gorazda“ za mimoriadne výsledky dosiahnuté v záujmovo – umeleckej oblasti, ktorými v celoštátnom i medzinárodnom meradle prispela nielen k rozvoju školstva Slovenskej republiky.

Kultúrne dedičstvo spája ľudí pomocou spoločnej histórie a hodnôt. Reprezentuje bohatstvo a rozmanitosť kultúrnych tradícií. Kultúrne dedičstvo však nie je len odkazom minulosti. Ukazuje nám aj cestu vpred a pomáha vytvárať budúcnosť. Valika je spoluautorkou práce SOČ, ktorej hlavným cieľom bolo dostať do povedomia mladých ľudí kysuckú ľudovú pieseň, a taktiež ich oboznámiť s ľudovými zvykmi a tradíciami.  Forma, ktorú zvolili, je netradičná a plne vyhovuje požiadavkám súčasných mladých ľudí, dokázala ich zaujať i motivovať. Na základe dotazníka, ktorý administrovali pred a po interaktívnom seminári,   môžeme konštatovať, že ich prezentácia v programe Prezi splnila účel, pre ktorý bola vytvorená. S témou kysucká ľudová pieseň priamo súvisia ďalšie, napr. jazykové dialekty Kysúc, ktoré stručne spracovali vo svojej práci a následne priblížili nielen žiakom gymnáziá, ale i ZŠ v regióne (spolu oslovili viac ako 200 žiakov). Zároveň pracovali i v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2017/2018, ktoré odporúčali za účelom posilňovania národnej hrdosti detí a mládeže, ochrany národného dedičstva a budovania národnej identity založenej aj na pozitívnom vzťahu ku kultúrnym hodnotám venovať danej problematike zvýšenú pozornosť a zaradiť súvisiace témy do vyučovacieho procesu. Valika a jej tím považovali za dôležité realizovať osvetovú činnosť nielen formou kultúrnych vystúpení, ale aj priamo v školách a tak zaujímavým spôsobom predávať nadobudnuté informácie širokej vrstve mladých ľudí.

Úspechy a ďalšie aktivity Valérie Janešíkovej zamerané na záujmovo – umeleckú oblasť:

  • SOČ: 1.miesto – okresné kolo (Krásno nad Kysucou, 22.3. 2018);
    1.miesto – krajské kolo (Kysucké Nové Mesto, 5.4. 2018);
    6.miesto – celoslovenské kolo (Žilina, 24. – 27.4. 2018) – pozvanie a účasť na celoštátnej prehliadke českej SOČ (Olomouc, 15 . -17.6. 2018).
  • Úspechy v recitačných súťažiach: 1. miesto v IV. kategórii, v próze – okresné kolo (12.03. 2018, Čadca); účasť na krajskom kole Vajanského Martin (03.05. 2018)
  • Detský a mládežnícky divadelný súbor Eva: bronzové pásmo – Turčianske javisko 2018, (21.04. 2018, Martin); 3.miesto Paláriková Raková 2018 (27.04. 2018)
  • Detský folklórny súbor Bukovinka: Stretnutie s piesňou – 1. miesto – krajské kolo (25.09. 2018, Zázrivá); Strieborné pásmo – celoslovenské kolo (13.11. 2016, Dolný Kubín); Podhoráčske slávnosti 42. ročník – účasť ako sólistka i členka skupiny; Jánošíkove dni v Terchovej – účasť ako členka skupiny (02. – 05.8. 2018); 10 rokov členka DFS Bukovinka
  • Divadlo poézie: 1. miesto – okresné kolo (Čadca, 10.03. 2017); 1.miesto – krajské kolo (Martin, 5.5. 2017); účasť na celoštátnom kole (Dolný Kubín, 20. – 24.6. 2018); 1.miesto – okresné kolo (Čadca, 15.3. 2018); 1. miesto – krajské kolo (Martin, 4.5. 2018); bronzové pásmo – celoštátne kolo (Dolný Kubín, 20. – 23.6. 2018)

 

Kultúrne dedičstvo formuje náš každodenný život. Valéria sa svojou prácou snaží motivovať mladých ľudí k tomu, aby sa nehanbili za svoju kultúrnu minulosť a neodsudzovali ju, ale naopak šírili a podávali ju ďalej z pokolenia na pokolenie, tak ako naši starí rodičia.

 

 

Samuel Skaličan po obhájení svojej práce „Ekologické odstránenie znečistenia ropou“ získal postup na ESI 2019, Abú Dhabí

V októbri sme sa zapojili do krajského kola 21. ročníka Festivalu vedy a techniky Amavet, ktorý organizuje AMAVET klub na Žilinskej univerzite. Festival vedy a techniky AMAVET je jedným z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, nad ktorým prevzala záštitu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Na súťažnej prehliadke výsledkov vedecko-výskumnej činnosti žiakov účastníci predstavovali svoje výskumy formou posterovej i elektronickej prezentácie. Náš žiak Samuel Skaličan (III.A tr.) prezentoval prácu "Ekologické odstránenie znečistenia ropou", v ktorej sa zaoberal biologickou metódou degradácie ropy. Pri biodegradácii nepoužil produkty ropy, ale surovú ropu z Korňanského ropného prameňa – prírodnej pamiatky CHKO Kysuce.  Jeho práca zaujala krajskú porotu natoľko, že ju posunuli na celoslovenské kolo, ktoré sa konalo v dňoch 8.-9.11.2018 v priestoroch INCHEBA EXPO Bratislava súčasne s Bibliotékou, Pedagogikou a Vedou netradične v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Po predošlých prezentáciách aj v anglickom jazyku vyberala komisia tie najlepšie práce (z 80 rôznych projektov rozdelených do 11 kategórií z celého Slovenska), ktoré boli ocenené postupom na medzinárodné kolá, a to na EXPO SCIENCE AMAVET v Pardubiciach, WETENSCHAPS EXPO SCIENCES 2019 v Bruseli, Vernadského národnú súťaž 2019 v Moskve, EUCYS 2019 v Sofii, MILSET EXPO SCIENCES International 2019 v Abú Dhabí, ale aj na INTEL ISEF 2019 v Phoenixe. Ďalšie práce mali možnosť získať cenu poroty, cenu dekana PriF UK, Cenu koučing od Andy Profantovej, Cenu verejnosti a iné.

Samuel Skaličan po obhájení svojej práce „Ekologické odstránenie znečistenia ropou“ získal postup na ESI 2019, Abú Dhabí, ktorej sa zúčastní spolu s ďalšími 4 súťažiacimi z celého Slovenska. MILSET Expo-Sciences International je najväčšou udalosťou pre mladých vedcov z celého sveta v SAE, ktorá sa bude konať v ADNEC-u. ESI sa bude konať v dňoch 22.-28.9.2019, pričom účastníkov bude viac ako 2500, a to zo 63 rôznych krajín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

photo

Piatok 28. 2. 2020

Počet návštev: 4538985