Gymnázium
Kontakt O škole 2% dane Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov Psychologické poradenstvo a linky pomoci

 • Spolupráca s Červeným krížom

  20.05.2024 v rámci účelového cvičenia ochrany života a zdravia absolvovali žiaci 1. a 2. ročníka zdravotnú prípravu pod vedením bývalého absolventa Gymnázia Ladislava Siveru, dnes študenta Lekárskej fakulty Ostravskej univerzity. V spolupráci so Slovenským Červeným krížom, Územný spolok Čadca sa dozvedeli viac o život ohrozujúcich stavoch. Mali možnosť vyskúšat si napr.  KPR, Hemlichov manéver, Gordonove údery na figurínach dospelého torza a detskej figuríne. 

 • Prírodovedná exkurzia

  14.05.2024 sa žaci I.A a II.A tr. zúčastnili akcie Science-enterTainment-yoU! na STU Aréna v Bratislave, kde mali možnosť vypočuť si prednášky zamerané na Biomasu (poklad z odpadu), Vesmírne observatóriá ESA či Digitálne stavebníctvo. Zažili vedu hrou a vyskúšali Zázraky elektroniky, Svet chemických objawow, Ako skrotiť vodu, Digitálnu architektúru a dizajn, Smart v strojárstve, Výbuch a vznášanie, Pretváraj a manažuj. 

  V rámci UKL sa následne presunuli do SNG, kde si pozreli zrekonštruovanú budovu, aktuálne i stále expozície. Nevynechali ani krátku prechádzku historickou časťou mesta popod Michalskú bránu.

 • Prezentiáda 2024

  Z nominačného do Krajského kola Prezentiády 2024 postúpili žiačky:

  Valéria Staníková, Adriana Staníková

  Lucia Zbojková, Sabína Stuchlíková

  V krajskom kole (Zvolen  - 16. 04. 2024)  sa Lucia Zbojková a Sabína Stuchlíková umiestnili na 1. mieste. Valéria Staníková a Adriana Staníková postúpili z 3. miesta (Divoká karta).

  Našu školu úspešne reprezentovali na Grandfinále prezentiády 2024 v Brne, ktoré sa uskutočnilo 11. 05. 2024 na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity. Valéria Staníková a Adriana Staníková získali na Grandfinále prezentiády 2024 v Brne 4. miesto.

 • Európsky týždeň imunizácie

  06.05. 2024 sa žiaci 3. roč. zúčastnili Interaktívnej besedy k Európskemu týždňu imunizácie zameranej na „Zvýšenie povedomia budúcich rodičov o ochoreniach preventabilných očkovaním a význame očkovania“. Kampaň je vyhlasovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou a je zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti očkovania po celý život s cieľom pomáhať udržiavať kolektívnu imunitu v európskom regióne. Beseda sa uskutočnila v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Čadci v súlade so Školským vzdelávacím programom z biológie. 

 • Zelený svet

  22.04.2024 sme sa zapojili do 28. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet, ktorý organizuje Slovenská agentúra životného prostredia. Poslaním súťaže je vštepovať žiakom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave s cieľom vyzvať mladých umelcov k vytvoreniu výtvarných a literárnych umeleckých diel, ktorými vyjadria svoj postoj k aktuálnym environmentálnym problémom a pokúsia sa zamyslieť nad ich riešeniami. Školu reprezentovali práce:

  Katarína Bobovčáková (II.A tr.) - súťažná kategória Literárna tvorba.

  Ema Kopásková (II.A tr.) - súťažná kategória Výtvarná tvorba: Kresba, maľba, grafika, kombinované techniky.

 • Deň narcisov 2024

  Dňa 18. apríla 2024 sa Daniel Masarik, Simona Šimková, Katarína Mlkviková, Marek Zbončák, Sára Bielčiková a Barbora Kontriková stali dobrovoľníkmi Dňa narcisov 2024. Je to jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Dobrovoľné príspevky žiakov školy a obyvateľov mestá Turzovky a okolia dosiahli sumu 846,25 €.

  Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov aj žiaci gymnázia v Turzovke  vyslali  onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

  Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?

 • Umenie a kultúra v regióne

  V dňoch 14. a 15.3. 2024, v rámci hodín UKL, navštívili žiaci druhého a prvého ročníka Mestské múzeum, kde sa zoznámili so stálou expozíciou pod názvom ZO ŽIVOTA V STAREJ TURZOVKE (bývanie a hospodárenie). Mestské múzeum Karola Točíka v Turzovke (MMKT) patrí do kategórie vlastivedných a mestských múzeí. Pri príležitosti Mesiaca knihy navštívili aj Mestskú knižnicu, ktorá utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond, poskytuje knižnično - informačné služby. V sprievode Mgr. Agáty Machovčákovej si prezreli nielen priestory Múzea, ktoré je pomenované po bývalom turzovskom farárovi a dekanovi Karolovi Točíkovi (* 1890, Ústie nad Oravou – † 1960, Žilina), ktorý sa počas svojho života veľmi intenzívne zaoberal dejinami Turzovky a horných Kysúc, štyri základné oddelenia Mestskej knižnice, priestory Historickej knižnice, ale aj Výstavu tradičných veľkonočných ozdôb.

 • Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

  24. - 26.04.2024 Celoštátne kolo SOČ v priestoroch na SOŠ veterinárnej Nitra :

  č. odboru: 04 Biológia: Mapovanie fytocenózy v okolí ropného prameňa v Korni, Valéria Vlčková (II.A tr.) - 6. miesto, úspešný riešiteľ.

  č. odboru: 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia: Spoznávame Horné Kysuce, Radoslav Záhumenský (III.A tr.) - 1. miesto, cena rektora Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

  https://www.mojekysuce.sk/udialo-sa/gratulujeme-radkovi-prezentaciou-hornych-kysuc-zvitazil-na-celostatnej-sutazi-stredoskolakov

  Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

   

  26.03.2024 sa konalo krajské kolo SOČ v priestoroch Strednej priemyselnej školy IT v Kysuckom Novom Meste:

  č. odboru: 04 Biológia: Mapovanie fytocenózy v okolí ropného prameňa v Korni, Valéria Vlčková (II.A tr.) - 1. miesto, postup do celoslovenského kola.

  č. odboru: 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia: Spoznávame Horné Kysuce, Radoslav Záhumenský (III.A tr.) - 1. miesto, postup do celoslovenského kola.

   

  8.03.2024 sa konalo okresné kolo SOČ, dištančne, SOŠDaS Krásno nad Kysucou:

  č. odboru: 04 Biológia: Mapovanie fytocenózy v okolí ropného prameňa v Korni, Valéria Vlčková (II.A tr.) - 1. miesto, postup do krajského kola.

  č. odboru: 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia: Spoznávame Horné Kysuce, Radoslav Záhumenský (III.A tr.) - 1. miesto, postup do krajského kola.

   

  26.02.2024 sa konalo školské kolo SOČ. Do okresného kola postúpili:

  č. odboru: 04 Biológia: Mapovanie fytocenózy v okolí ropného prameňa v Korni, Valéria Vlčková (II.A tr.)

  č. odboru: 08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia: Spoznávame Horné Kysuce, Radoslav Záhumenský (III.A tr.).

 • Seminár SCIO

  Žiaci tretieho ročníka sa 27. 02. 2024 zúčastnili online seminára Prechod na VŠ. Dozvedeli sa, ako vyberať vysokú školu a kde hľadať potrebné informácie o fakultách. Zoznámili sa s rozhodujúcimi faktormi pre výber ďalšieho štúdia a konkrétneho odboru štúdia. Mali možnosť položiť otázku ku všetkému, čo ich s ohľadom na prechod na VŠ zaujíma

 • Neformálne vzdelávanie

  Mapovanie fytocenózy v okolí ropného prameňa v Korni:

  V rámci rovesníckeho vyučovania žiačka 2. roč. Valéria Vlčková zrealizovala na Gymnáziu interaktívne semináre. V pribehu 40 min. sa žiaci zamerali na mapovanie a zdokumentovanie výskytu vyšších rastlín v okolí ropného prameňa v Korni.

  Termín: 14. - 15.02.2024; I.A tr. - 20 žiakov, II.A tr. - 20 žiakov, III.A tr. - 17 žiakov, IV. A tr. - 25 žiakov.

   

  Spoznávame Horné Kysuce:

  V rámci rovesníckeho vyučovania žiak 3. roč. Radoslav Záhumenský zrealizoval interaktívne semináre zamerané na rozvoj cestovného ruchu v oblasti Horných Kysúc. Obsah: Stručná analýza Horných Kysúc z hľadiska geografickej polohy, tradicionalizmu, kultúrnych pamiatok a architektúry. 

  Gymnázium: 11.12.2023: III.A tr., 16 žiakov; 14.12.2023: II.A tr., 23 žiakov; 15.12.2023: I.A tr., 19 žiakov

  Spojená škola Juraja Turza, Základná škola: 15. - 16.01.202: 8.B tr. a 9.A tr., 35 žiakov:

  i

 • Biologická olympiáda

  Krajské kolo

  20. - 21.03.2024 sa konalo krajské kolo BIO kat.A a kat.B v priestoroch Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine, ulica Jozefa Lettricha 2.

  Kategória A (teoreticko-praktická časť):

  14. miesto: Samuel Bednárik, úspešný riešiteľ

  23. miesto: Radoslava Andrašková, úspešný riešiteľ.

   

  Kategória A (projektová časť):

  7. miesto: Sára Kultánová, úspešný riešiteľ.

   

  Kategória B (teoreticko-praktická časť):

  28. miesto: Róbert Stoliga, riešiteľ

  29. miesto: Lukáš Badura, riešiteľ.

  Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

   

   

  Školské kolo

  08.02.2024 sa konalo školské kolo BIO.

  Kategória A (teoreticko-praktická časť):

  1. miesto: Radoslava Andrašková, úspešný riešiteľ, postup do krajského kola

  2. miesto: Samuel Bednárik, úspešný riešiteľ, postup do krajského kola

  3. miesto: Filip Surovec, úspešný riešiteľ

  Ďaľší úspešní riešitelia: Ingrid Matejíková, Ján Kováčik, Beáta Matejíková, Petra Strýčková.

  Ostatní riešitelia: Dorota Hrtúsová, Radoslav Záhumenský, Janka Dybalová, Barbora Kontríková, Monika Halajová, Katarína Adamcová, Michaela Nekorancová, Sára Bielčíková, Martin Mravec, Adriána Blažeková, Kristián Dunaj, Kristína Hutyrová, Adrián Korček, Tomáš Hurik, Veronika Kubačáková.

   

  Kategória A (projektová časť):

  1. miesto: Sára Kultánová, úspešný riešiteľ, postup do krajského kola

   

  Kategória B (teoreticko-praktická časť):

  1. miesto: Róbert Stoliga, úspešný riešiteľ, postup na krajské kolo

  2. – 3. miesto: Lukáš Badura, úspešný riešiteľ, postup na krajské kolo

  2. – 3. miesto: Samuel Zahatlan, úspešný riešiteľ

  Ďaľší úspešní riešitelia: Jozef Hroš, Adrián Maslík, Kristína Belková, Matúš Pončka, Zuzana Šamajová, Ema Jančíková, Boris Chrenšč, Maroš Chabroň, Veronika Lucia Pistovčáková.

  Ostatní riešitelia: Ján Hlava, Daniel Masarik, Kristián Straka, Valéria Vlčková, Lukáš Ježík, Ema Kopásková, Anna Rošková, Mária Hrivíková, Katarína Mlkviková, Klaudia Hlavatá, Katarína Učníková, Samuel Stanik, Veronika Hovorková, Adriana Staníková.

   

 • Prezentácia vysokoškolského štúdia

  23. 01. 2024 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka oboznámili s možnosťou štúdia na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré im poskytne zaujímavú kombináciu teoretických vedomostí a skúseností získaných v praxi. Ak je tvojim snom podieľať sa na veľkolepých pozemných projektoch alebo stavbách mostov, tunelov či priehrad, si tu správne!

  30. 01. 2024 PaedDr. Ján Polák informoval žiakov štvrtého ročníka o štúdiu na Vysokej škole ekonómie a manažmentu v Bratislave. "Zo strany VŠEM je to dokonalá odpoveď na výzvy digitálnej doby. Oceňujem, že sa na VŠEM do takéhoto náročného projektu pustili a ukázali vysokým školám, že online forme skúšania nič nestojí v ceste." Mário Lelovský - podpredseda IT Asociácie Slovenska

 • Prevencia kriminality

  Dňa 15. 12. 2023 poskytla preventistka mjr. Mgr. Janka Zlochová z OR PZ Čadca cenné informácie a praktické rady žiakom prvého ročníka na tému Trestno-právna zodpovednosť mládeže a žiakom druhého ročníka na tému Drogy a ich nebezpečenstvo.

 • Prednášky v spolupráci s RÚVZ v Čadci

  Dňa 14. 12. 2023 pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci návštivili našu školu za účelom zrealizovania prednášok na tému Zdravý životný štýl a poruchy príjmu potravy - pre žiakov tretieho ročníka.

 • Prednášky v spolupráci s RÚVZ v Čadci

  Dňa 14. 12. 2023 pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci návštivili našu školu za účelom zrealizovania prednášok na tému Závislosti (látkové/nelátkové) - pre žiakov prvého ročníka a Drogové závislosti - pre žiakov druhého ročníka.

 • Deň otvorených dverí

   

  Prezentácie Gymnázia v Turzovke, ktorá  sa uskutočnila  12. decembra 2023, sa zúčastnilo 35 žiakov základných škôl.

 • READYCON Slovensko 2023

  21.11.2023 sa naši žiaci, v rámci kariérového poradenstva, globálneho vzdelávania a finančnej gramotnosti zúčastnili Online konferencie o budúcnosti trhu práce a trendoch READYCON Slovensko 2023. Vo vybraných odboroch Zdravotníctvo v praxi, Informačné technológie v praxi a Financie v praxi si pozreli dynamické prednášky pozostávajúce nielen z prezentácií, ale aj mnohých video záberov priamo z praxe. Cieľom vysielania READYCON bolo poskytnúť stredoškolákom prehľad v aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli robiť lepšie rozhodnutia a vedeli tiež v budúcnosti podnikať kroky, ktoré im pomôžu s uplatňovaním sa v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

 • Národná súťaž HIV/AIDS prevencia

  16.11.2023 sa konalo online kolo Národnej súťaže HIV/AIDS prevencia, organizovanej Mládežou Slovenského Červeného kríža. Ciele akcie venovanej Svetovému dňu boja proti AIDS:

  • zmena prístupu mladých ľudí k problematike
  • odstránenie postoja „mňa sa to netýka“
  • zdôraznenie uvedomenia si potenciálnych dôsledkov rizikového správania sa
  • odovzdávanie si odborných informácií vo forme zrozumiteľnej pre mladých ľudí
  • prispieť k odstráneniu povier, predsudkov, diskriminácie a stigmatizácie ľudí žijúcich s HIV/AIDS
  • zdôraznenie otázky ľudskosti
  • pochopenie problémov ľudí žijúcich s HIV/AIDS.

  Našu školu reprezentovali žiaci I.A tr. Maroš Chabroň, Adrián Maslík a Róbert Stoliga. V konkurencii 87 tímov z celého Slovenska chlapci skončili na 36. mieste. 

  Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

 • Študentská kvapka krvi

  14.11.2023 plnoletí gymnazisti podporili Študentskú kvapku krvi, akciu, ktorú vyhlasuje Územný spolok SČK v Čadci v spolupráci s hematologicko – transfuziologickým oddelením Kysuckej NsP v Čadci. Heslo tohtoročnej kampane bolo: Shareni svoju krv a život ti dá like“:

  IV.A: Nikola Kyjanicová, Ján Kupka, Jakub Hranec, Dominik Polák.

  Ďakujeme!

 • iBobor 2023/2024

  V  dňoch 7. a 9. novembra 2023 sa naša škola zapojila do online informatickej súťaže iBOBOR. Súťažili sme v kategóriách Junior - 47 žiakov a Senior - 21 žiakov. Úspešní riešitelia boli 4. 

  Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov,  iniciovať  využívanie IKT a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

  Najúspešnejší žiaci:  

  Kategória Junior (1. a 2. ročník)

  Kristián Straka, II.A (62,66 bodov, 94,01 percentil)

  Viliam Barčák, II.A (58,67 bodov, 90,97 percentil)

  Marek Zbončák, II.A (54,67 bodov, 87,45 percentil)

  Maroš Chabroň, I.A (54,33 bodov, 87,25 percentil)

  Kategória Senior (3. a 4. ročník)

  Jakub Hranec, IV.A.(49,33 bodov, 86,44 percentil)

  Adrián Korček, III.A.(45,33 bodov, 81,28 percentil)

  Dominik Polák, IV.A.(42,67 bodov, 77,73 percentil)

  Petra Strýčková, III.A.(42,66 bodov, 77,14 percentil)

strana: