Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt O škole 2% dane Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov Psychologické poradenstvo a linky pomoci

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

  9. 12. 2022

  Kategória A 

  1. miesto - Ingrid Matejíková (III. A)

  2. miesto - Beáta Matejíková (III. A)

  3. miesto - Eva Sapietová (IV. A)

   

  Kategória B

  1. miesto - Petra Strýčková (II. A)

  2. miesto - Ema Kopásková (I. A), Adrián Korček (II. A)

  3. miesto - Adriana Blažeková (II. A), Matúš Pončka (I. A)

   

  Víťazky oboch kategórií postupujú do krajského kola. Srdečne blahoželáme!

 • Prezentácia štúdia na STU v Bratislave

  Dňa 2. 12. 2022 sa uskutočnila pre žiakov tretieho ročníka prezentácia štúdia chémie, matematiky a fyziky. Prednášku viedol odborný asistent z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) STU z katedry Chemického inžinierstva. STU je základným pilierom technického vzdelávania na Slovensku, a dokonca FCHPT je považovaná za jednu z najlepších technických fakúlt (veda, výskum a najmä uplatnenie absolventov). Žiaci sa dozvedeli o možnostiach štúdia, podmienkach prijatia, študentskom živote a uplatnení absolventov. 

 • Finále XXX. ročníka dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií v Chebe

  Dňa 24.11.2022 sa v Gymnáziu v Chebe v Českej republike konalo finále XXX. ročníka dejepisnej súťaže trojčlenných tímov študentov z českých a slovenských gymnázií, do ktorého postúpilo 75 najlepších gymnázií z obidvoch štátov, ktoré boli úspešné v krajských kolách. Z nášho gymnázia súťažili, dnes už absolvent našej školy, Andrej Škuta, Ján Kupka (študent III.A) a Štefan Janešík (študent II.A). Chlapci absolvovali 4 súťažné kolá zamerané na problematiku 2. svetovej vojny. V celkovom poradí sa umiestnili na 12. mieste a zároveň ako 3. najlepšie slovenské gymnázium. Študentom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy i Slovenskej republiky. 

 • Gaudeamus Nitra a prehliadka mesta

  Dňa 15. novembra 2022 45 žiakov našej školy navštívilo Gaudeamus Nitra 2022. Veľtrh Gaudeamus Nitra sa pre rok 2022 zmenil na Gaudeamus prednáškové a konzultačné dni. Cieľom akcie bolo poskytnúť maximum informácií o ponuke pomaturitného štúdia na Slovensku a v Česku  pre všetkých návštevníkov. Akcia bola určená všetkým žiakom stredných škôl, ktorí hľadali ďalšie štúdium po maturite.

  Vysoké školy prezentovali informácie o ich študijnej ponuke a tiež mali pripravené kontaktné miesta, kde boli zástupcovia škôl pripravení odpovedať na otázky žiakov.

  Potom nasledovala prehliadka mesta Nitry zameraná na rozvoj globálneho vzdelávania.

 • Online informatická súťaž iBobor 2022/23

   

   

 • "Vedecký štvorboj"

  10.11.2022 sa naši štvrtáci Lucia Blaskovicsová, Andrea Holáková, Simona Hrancová a Karin Majtényiová  zapojili do medzinárodnej prírodovednej súťaže "Vedecký štvorboj" organizovanej Gymnáziom v Ostrave, Zábreh. Prvé kolo prebehlo online v disciplínach biológia, chémia, fyzika a matematika.  

  Ďakujeme za reprezentáciu!

 • Moja cesta na lekársku fakultu

  V rámci spolupráce s VŠ sa žiaci SEB (4. ročník) zúčastnili interaktívneho seminára (14.11.2022), ktorý realizoval bývalý žiak školy Ladislav Sivera ako súčasť projektu IFMSA (International Federation of Medical Students Associations (Medzinárodná federácia asociacií študentov medicíny). V priebehu 45 minút získali všeobecný prehľad o lekárskych fakultách v ČR, požiadavkách na prijímacie skúšky, študentskom živote s dôrazom na Lekársku fakultu v Ostrave.

 • Študentská kvapka krvi

  10.11.2022 plnoletí gymnazisti podporili Študentskú kvapku krvi, akciu, ktorú vyhlasuje Územný spolok SČK v Čadci v spolupráci s hematologicko – transfuziologickým oddelením Kysuckej NsP v Čadci. Heslo tohtoročnej kampane bolo: Pripoj sa. Wifi je aj na transfúzke“:

  IV.A: Michaela Cyprichová, Simona Fefková, Lucia Kobolková, Petra Kaduchová, Eliška Machovčáková, Kristián Nekoranec, Sandra Paláriková, Eva Sapietová, Magdaléna Zajacová, Martin Zajac.

  III.A: Nikola Kyjanicová.

  Ďakujeme!

 • 1. december a červené stužky

  04.11.2022 sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže, ktorú vyhlasuje MŠVVaŠ SR, Kancelária WHO na SK, mesto Žilina, Okresný úrad - odbor školstva v Žiline a Gymnázium sv. Františka v Žiline. Výtvarná práca mala byť grafickým vyjadrením zamerania kampane boja proti HIV/AIDS. Našu školu reprezentujú:

  I.A tr.: Ema Kopásková „Hovor o tom, čas ti beží!“

  II.A tr.: Petra Strýčková

  III.A tr.: Ingrid Matejíková

 • READYCON Slovensko 2022

  27.10.2022 sa žiaci 4. ročníka, v rámci kariérového poradenstva, globálneho vzdelávania a finančnej gramotnosti zúčastnili Online konferencie o budúcnosti trhu práce a trendoch READYCON Slovensko 2022. Vo vybraných odboroch Zdravotníctvo v praxi, Informačné technológie v praxi a Financie v praxi si pozreli dynamické prednášky pozostávajúce nielen z prezentácií, ale aj mnohých video záberov priamo z praxe. Cieľom vysielania READYCON bolo poskytnúť stredoškolákom prehľad v aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli robiť lepšie rozhodnutia a vedeli tiež v budúcnosti podnikať kroky, ktoré im pomôžu s uplatňovaním sa v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

   

 • Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj

  Dňa 27. októbra 2022 žiaci prvého ročníka absolvovali Psychosociálny výcvik v spolupráci s CPPPaP v Čadci.

 • Prevencia domáceho násilia

  17.10.2022 sa v rámci GV a EnvV žiaci I.A a II.A tr. zúčastnili besedy so sociálnou pracovníčkou Poradenského centra Náruč, Čadca, ktoré je pracoviskom OZ Náruč - Pomoc deťom v kríze. V rámci témy "Domáce násilie" riešili nielen prejavy násilia, ale aj možnosti pomoci a prevencie pre osoby zažívajúce domáce násilie

 • Biela pastelka 2022

  23. september 2022 bol hlavným dňom verejnej zbierky Biela pastelka. Do celoslovenskej zbierky na podporu nevidiacich a slabozrakých sa 23.9.2022 zapojili naši žiaci nielen formou finančných príspevkov, ale aj dobrovoľníckou činnosťou. Žiačky IV.A tr. Lucia Kobolková, Tatiana Machovčáková a I.A tr. Veronika Hovorková a Valéria Staníková sprevádzali spolupracovníčku Únie nevidiacich a slabozrakých aj po meste Turzovka, predávali biele pastelky ako symbol sveta neviditeľných línií, symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity a dobrej vôle. Výnos zbierky je určený na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a špeciálne výcvikové programy zamerané na výuku chôdze s bielou palicou, čítania a písania Braillovým písmom a iných špeciálnych zručností, ktoré nevidiacim ľuďom pomáhajú priblížiť sa normálnemu životu. V daný deň sme pomohli vyzbierať 337,77eur.

  Ďakujeme!

 • Župná kalokagatia - 15. ročník - finálové kolo

  Dňa 28.06.2022 sa konala športovo-vedomostná súťaž ŽUPNÁ KALOKAGATIA (finálové kolo), ktoré organizovali Žilinský samosprávny kraj a Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina. Súťaže sa zúčastnili žiaci z III.A triedy - Simona Fefková, Lucia Kobolková, Matej Hrtús, Adam Jaroš a Andrej Jančík. Žiaci obsadili 11. miesto v rámci stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja. Blahoželáme. 

 • Župná kalokagatia - 15. ročník - postupové kolo

  Dňa 24.06.2022 sa konala športovo-vedomostná súťaž ŽUPNÁ KALOKAGATIA (postupové kolo), ktoré organizovali Žilinský samosprávny kraj a Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina. Súťaže sa zúčastnili žiaci z III.A triedy - Simona Fefková, Lucia Kobolková, Matej Hrtús, Adam Jaroš a Andrej Jančík. Žiaci obsadili 7. miesto v rámci stredných škôl regiónov Horné Považie a Kysuce a postúpili do finálového kola. Blahoželáme. 

 • Spolupráca s CPPPaP v Čadci

  V rámci spolupráce s Centrom pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie v Čadci sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnili:

  28. 06. 2022 Psychosociálny výcvik pre žiakov prvého a druhého ročníka

  28. 06. 2022 Beseda a aktivity na tému Duševné zdravie stredoškolákov pre žiakov tretieho ročníka

  13. 04. 2022 Beseda a aktivity na tému Podpora vzťahov a súdržnosti v triede pre žiakov druhého ročníka

  13. 04. 2022 Beseda a aktivity na tému  Duševné zdravie a Prevencia kyberšikany pre žiakov prvého ročníka

 • Juniori na klinike: Kardiológia – srdce nemusí byť zlomené len láskou

  22. júna 2022 sa žiačky III.A tr. Adela Horčičiaková a Lucia Blaskovicsová zúčastnili na Internej kardiologickej klinike FN Brno krátkej prezentácie, ktorá vysvetlila, čím sa odbor Kardiológia zaoberá. Prehliadli si pracovisko s lekárom kliniky: urgentná starostlivosť o pacientov s infarktom, monitorovanie srdcového rytmu. Vyskúšali si natočiť svoje EKG, videli vyšetrenie srdca ultrazvukom, katerizačné laboratóriá, kde sa upravujú zúžené srdcové cievy alebo odstraňuje arytmia. Lektor kurzu: doc. MUDr. Ľubomír Křivan, Ph.D. prodekan pre anglické štúdium a internacionalizáciu Lekárskej fakulty.

 • Letná škola práva pre stredoškolákov

  21.6.2022 sa Katarína Gordanová (III.A tr.) zúčastnila Letnej školy práva pre stredoškolákov, ktorú organizovala Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave prezenčnou formou v priestoroch Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Študentky a študenti fakulty, pod dohľadom vysokoškolského pedagóga a odborníka z Najvyššieho súdu SR, účastníkom letnej školy predstavili 4 zaujímavé právne kauzy riešené pred Najvyšším súdom SR, na základe ktorých získali cenné poznatky do bežného života, či ďalšieho štúdia. Účastníci sa dozvedeli ako riešiť susedské spory, ako polícia prejednáva priestupky, prečo Najvyšší súd nezrušil ĽSNS, kedy môže byť televízii udelená pokuta za reportáž. Letná škola bola vedená interaktívne, žiaci navzájom argumentovali, diskutovali, každý účastník dostal certifikát o absolvovaní letnej školy.

 • IT Fitness test 2022

  V školskom roku 2021/2022 sa 70 žiakov školy zúčastnilo testovania. Je to  najväčší a bezplatný online test digitálnych zručností pre krajiny V4. Ide o overený spôsob merania digitálnych zručností, ktorý poskytne skutočný obraz o úrovni IT zručností testovaného respondenta. Testovanie je zamerané predovšetkým na žiakov základných a študentov stredných škôl, aby dokázali objektívne zhodnotiť svoju pripravenosť na ďalšie štúdium alebo zamestnanie. Najlepšie výsledky dosiahli:


 • Vajanského Martin 2022

  Dňa 3. 5. 2022 sa konalo krajské kolo súťaže v umeleckom prednese - Vajanského Martin 2022 (68. ročník Hviezdoslavovho Kubína). Našu školu úspešne reprezentovala Sandra Paláriková z III. A. Umiestnila sa na krásnom 2. mieste v kategórii próza.

   

strana: