Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt 2% dane O škole Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
biológia BIO
cvičenia zo slovenského jazyka CSJ
cvičenie z manažmentu a marketingu CMM
dejepis DEJ
etická výchova ETV
fyzika FYZ
geografia GEG
chémia CHE
informatika INF
internet vecí IVI
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
literárny seminár LSE
matematika MAT
náboženská výchova NBV
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
ruský jazyk RUJ
seminár z biológie SEB
seminár z dejepisu SED
seminár z geografie SEG
seminár z chémie SEC
seminár z informatiky SEN
seminár z matematiky SEM
seminár z občianskej náuky SEY
slovenský jazyk a literatúra SJL
správanie SPR
telesná a športová výchova TSV
umenie a kultúra UKL

© aScAgenda 2021.0.1274 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.06.2021