Gymnázium
Kontakt O škole 2% dane Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov Psychologické poradenstvo a linky pomoci

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
biológia BIO
cvičenia z anglického jazyka CAJ
cvičenia z biológie CVB
dejepis DEJ
etická výchova ETV
fyzika FYZ
geografia GEG
globálna výchova GLV
chémia CHE
informatika INF
internet vecí IVI
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
literárny seminár LSE
matematika MAT
náboženská výchova NBV
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
ruský jazyk RUJ
seminár z biológie SEB
seminár z dejepisu SED
seminár z geografie SEG
seminár z chémie SEC
seminár z informatiky SEN
seminár z matematiky SEM
seminár z občianskej náuky SEY
slovenský jazyk a literatúra SJL
správanie SPR
telesná a športová výchova TSV
umenie a kultúra UKL

© aScAgenda 2024.0.1456 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.05.2024