Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt 2% dane O škole Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov

Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

 

Prijímacie konanie

Vyhlásenie 2. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022

 

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium na našej škole. 

Keďže v priebehu realizácie 1. kola prijímacieho konania do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 nebol naplnený maximálny možný počet študentov, riaditeľka Gymnázia Ľ. Štúra č. 35, 023 54 Turzovka rozhodla po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 27. 5. 2021 v súlade s § 66 ods. 7  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o konaní 2. kola prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 na neobsadené miesta v študijnom odbore 7902 J gymnázium.

Počet voľných miest: 7

Kritériá prijatia sú zverejnené  https://gturzovka.edupage.org/text2/

Zákonný zástupca maloletého uchádzača podá prihlášku na vzdelávanie prostredníctvom elektronického informačného systému Edupage základnej školy, alebo prihlášku zašle prostredníctvom elektronickej pošty, príp. poštou.

Prijímacie konanie z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika na nenaplnený počet miest bude 22. júna 2021 (utorok) o 8,00 hod. a výsledky budú zverejnené 22. júna 2021 na webovom sídle školy  https://gturzovka.edupage.org/text2/

Riaditeľ školy najneskôr do 23. júna 2021 doručí prostredníctvom elektronickej pošty uchádzačovi rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí.

Plnoletý uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 25. júna 2021 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Prihlásiť sa môžu všetci žiaci, ktorí po 1. kole nie sú prijatí  na žiadnu strednú školu.

Pre rýchlu komunikáciu prosíme do prihlášky uviesť telefónne číslo a e-mailovú adresu zákonného zástupcu žiaka.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na riaditel@gymturzovka .sk alebo na čísle 041 43 53 633, resp.09 07 516 285.

V Turzovke dňa 31. 5. 2021                                   Mgr. Eva Lejtrichová, riaditeľka školy

 

Plán výkonov

  • 7902 J GYMNÁZIUM (4-ročné štúdium) - 30 žiakov

 

 

Podmienky_prijatia_a_kriteria_prijimacieho_konania_2021_2022.pdf

Potvrdenie18514.doc

Vysledky_prijimacieho_konania_pre_skolsky_rok_2021_2022.pdf

 

Cvicny_test_zo_slovenskeho_jazyka_a_literatury.docx

Cvicny_test_zo_slovenskeho_jazyka_a_literatury.pdf

Cvicny_test_z_matematiky.docx

Cvicny_test_z_matematiky.pdf