Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt O škole 2% dane Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov Psychologické poradenstvo a linky pomoci

Podporujme vedomosti, kompetencie, zručnosti a myslenie našich žiakov

Charakteristika projektu

 

 

Praca_s_notebookmi_na_vyucovacich_hodinach_biologie.docx

Vybavenie_ucebni_informatiky.docx

Charakteristika_aktivity_1.2_a_2.1.doc

Informacny__plagat_Turzovka.docx

Charakteristika_projektu.doc

Charakteristika_aktivity_1.1.doc

 

 

NÁZOV PROJEKTU:      PODPORUJME VEDOMOSTI, KOMPETENCIE,  ZRUČNOSTI  A MYSLENIE NAŠICH ŽIAKOV

ITMS KÓD PROJEKTU:                      26110130660

OPERAČNÝ PROGRAM:                    Vzdelávanie

KÓD VÝZVY:                                          OPV-2012/1.1/08 – SORO

SPOLUFINANCOVANÝ Z:                  Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky

PRIORITNÁ OS:                                    1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

OPATRENIE:                                         1.1 Premena tradičnej školy na modernú

PRIORITNÁ TÉMA:                              Návrh, zavádzanie a vykonávanie reforiem v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať zamestnateľnosť pri súčasnom zvyšovaní dôležitosti východiskového a odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce a pri priebežnom aktualizovaní kvalifikácie školiaceho personálu smerom k inovácii a znalostnej ekonomike.   

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU: Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka

CIEĽ PROJEKTU:                             Skvalitnenie vzdelávania žiakov novými formami, metódami a vzdelávacími prostriedkami pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti modernými učiteľmi

ŠPECIFICKÝ CIEĽ projektu 1:    Inovovať a modernizovať vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích materiálov, didaktických prostriedkov a zriadiť biologické laboratórium

ŠPECIFICKÝ CIEĽ projektu 2:    Zvyšovať odbornú kvalifikáciu pedagogických zamestnancov potrebnú k premene tradičnej školy na modernú

 

Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít v rámci projektu

 

Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)

Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)

 

Hlavné aktivity

     

1.1 Inovácia výučy, didaktických prostriedkov k rozvoju Kľučových kompetencií

02/2014

03/2015

 

1.2 implementácia inovácií do výchovno-vzdelávacieho procesu

07/2014

06/2015

 

2.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov pre potrebu modernej strednej školy

02/2014

03/2015

 

Podporné aktivity

     

Riadenie projektu

02/2014

07/2015

 

Publicita a informovanosť

02/2014

07/2015

 

 

RIADIACI TÍM

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR:                          Mgr. Eva Lejtrichová

MANAŽÉR PUBLICITY:                                Mgr. Danka Struharňanská

MANAŽÉR MONITORINGU:                          Mgr. Veronika Odnogová 

FINANČNÝ MANAŽÉR:                                Marcela Staníková

ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK:                Mgr. Katarína Chnapková

KOORDINÁTOR ODBORNÝCH AKTIVÍT:         Ing. Mária Bajáková

 

ODBORNÍ ZAMESTNANCI

Ing. Mária Bajáková:                                 Informatika

Mgr. Lenka Činčalová:                              Informatika

Mgr. Katarína Chnapková:                        Anglický jazyk

Mgr. Eva Lejtrichová:                               Ruský jazyk

Mgr. Eva Mlakytová:                                Biológia

Mgr. Helena Ritnošíková:                         Nemecký jazyk

Mgr. Danka Struharňanská:                      Anglický jazyk