Gymnázium
Kontakt O škole 2% dane Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov Psychologické poradenstvo a linky pomoci

Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Turzovke

Informácie o projekte

Názov projektu: Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Turzovke

Prijímateľ: Gymnázium

Sídlo prijímateľa: Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka

Názov operačného programu: 312000 Ľudské zdroje

Kód projektu v ITMS2014+: 312011U646

Výzva: : OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 - Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu

Prioritná os: 312010 - 1. Vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Miesto realizácie projektu: Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka

Začiatok realizácie projektu: 01.september 2019

Koniec realizácie projektu: 31. august 2021 / 31. december 2022

Rozpočet projektu: 144 400,78 € (výška NFP: 137 180,74 €, spolufinancovanie: ŽSK (5%): 7 220,04 €)

Investičná priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy

Konkrétny cieľ: 312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Oblasť intervencie: 115 - Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu

Hospodárska činnosť: 19 - Vzdelávanie

Cieľová skupina: žiaci Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka v počte 80 a 10 pedagogických zamestnancov školy

Kontaktné údaje prijímateľa: Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka, riaditel@gymturzovka.sk, +421414353633

www.esf.gov.sk              www.minedu.gov.sk