Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Kontakt 2% dane O škole Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov

Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

pracovné miesto obsadené

 

 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovnej pozície:

Učiteľa všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii:

 

Fyzika

na čiastočný úväzok, t. j. 5 vyučovacích hodín týždenne,  s možnosťou zapojenia sa do projektu z prostriedkov ESF

 

V zmysle §11 a ods. 1 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Názov a adresa zamestnávateľa:

Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54  Turzovka

Kategória pracovného miesta: učiteľ

Aprobácia: učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov  - fyzika

 

Kvalifikačné predpoklady:

Podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Vyhlášky č. 437/2009 Z. z. z 20.10.2009.

 

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konanie v súlade so zákonom     č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnanie spolu s požadovanými dokladmi (nezabudnite uviesť telefónny kontakt) doručte poštou alebo osobne, najneskôr do 28.6.2019 do 13.00 na adresu školy. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú akceptované.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači budú pozvaní na výberové konanie.

 

Termín nástupu do pracovného pomeru je od: 1. 9. 2019.