Gymnázium
Kontakt O škole 2% dane Plánované akcie školy Základné dokumenty Ochrana osobných údajov Psychologické poradenstvo a linky pomoci

Informácie

Výchovný poradca

Informácie

Konzultačný deň: streda 

Čas: 13:00 - 14:30

Miesto: učebňa číslo 72

 

https://www.vysokeskoly.cz/pruvodce-vyberem-skoly/test/

 

ČINNOSŤ VÝCHOVNÉHO PORADCU V PROCESE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Činnosť výchovného poradcu v oblasti výchovy

V oblasti výchovy sústreďuje pozornosť predovšetkým na žiakov s poruchami správania a so znakmi sociálnej neprispôsobivosti, na žiakov trpiacich vnútornými konfliktami, na žiakov v náročných životných situáciách a vývojových krízach.

Prevencia v  práci výchovného poradcu sa dá rozčleniť na:

špecificky zameranú prevenciu

  • prevencia kriminality, zneužívania návykových látok a ďalších sociálne - patologických javov v spolupráci s koordinátorom prevencie

 

všeobecnú - nešpecificky zameranú prevenciu

  • spolupráca s triednymi učiteľmi (preventívne a výchovné postupy v práci so žiakmi)
  • spolupráca s rodičmi (preventívne a výchovné postupy v práci so žiakmi)
  • spolupráca s CPPPaP, ÚPSVaR, inými špecializovanými inštitúciami v rámci ktorej sprostredkuje odbornú starostlivosť a podieľa sa na realizácii záverov a odporúčaní týchto inštitúcií.

 

Činnosť výchovného poradcu v oblasti vzdelávania

V oblasti vzdelávania sústreďuje pozornosť predovšetkým:

  • na žiakov so vzdelávacími ťažkosťami a rizikom neúspešnosti v škole v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, ostatnými vyučujúcimi a rodičmi
  • na talentovaných a mimoriadne nadaných žiakov, hlavne vytváraním podmienok na rozvoj ich talentu v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, ostatnými vyučujúcimi, vedúcimi krúžkov a rodičmi
  • na žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú integrovaní v bežnej triede v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, ostatnými vyučujúcimi, špeciálnym pedagógom a psychológom a rodičmi
  • na žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, ktorí sú integrovaní v bežnej triede  v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, ostatnými vyučujúcimi, špeciálnym pedagógom a psychológom a rodičmi

 

TalentGuide - Mentoring pre stredoškolákov

http://www.talentguide.sk/